Пулсов доплер

Доплерова сонография 

 Доплеровата сонография е метод за изследване на хемодинамиката на кръвта, линейната скорост и посока на движение на еритроцитите в артериите, и вените, който може да получите в кабинета.


Ултразвуковото излъчване от сондата може да бъде постоянно, вълново или пулсово. 

 Постоянното вълново излъчване, отразява всички движения на формените елементи на кръвта, без да може да локализира дълбочината на отразения от тях сигнал.

Пулсовата доплерова сонография може да локализира дълбочината и това има редица предимства. Измерват се пикови скоростни честоти в изследвания съд и в областта на стенозата. Основно приложение намира при дуплеск скенирането.

© 2015 - 2024 Всички права запазени