Цветна кодирана дуплекс сонография (ЦКДС)

ЦКДС е основен неинвазивен метод в  диагностиката на артериална и венозна система, който може да получите в кабинета.

 Той е основен метод в диагностиката на артериална и венозна система, тъй като е неинвазивен, лесно приложим, безвреден, с ниска себестойност и голяма информативна стойност относно определянето на функционалните и морфологични промени на съдовете
 
© 2015 - 2024 Всички права запазени